Skip to main content

Table 2 Comprehensive evaluation scores of the energy consumption carbon footprint and level of science popularization resources development in provincial regions

From: Spatial differences in the influence of science popularization resources development on the energy consumption carbon footprint in provincial regions of China

Region Energy consumption carbon footprint score Comprehensive evaluation score of the level of science popularization resources development
  Province 2010 2014 2010 2014
Eastern region Beijing 0.2685 0.1851 53.208 49.041
Shanghai 0.4952 0.4279 31.838 41.870
Tianjin 0.6437 0.5954 24.483 15.657
Zhejiang 0.3792 0.3740 18.097 13.939
Jiangsu 0.4296 0.5012 14.695 12.681
Guangdong 0.2491 0.2550 12.927 7.768
Shandong 0.5683 0.6210 9.420 11.573
Fujian 0.2939 0.3450 10.032 7.482
Liaoning 0.7066 0.7376 16.735 14.119
Hainan 0.2076 0.2565 17.474 11.072
Hebei 0.5946 0.6287 10.251 8.064
Central region Heilongjiang 0.4441 0.4805 9.200 9.502
Jilin 0.4743 0.5103 8.642 3.609
Hubei 0.3269 0.3030 13.557 13.220
Henan 0.3538 0.3497 11.443 6.341
Hunan 0.2363 0.2292 11.283 6.711
Anhui 0.2889 0.3425 10.084 7.912
Jiangxi 0.2015 0.2363 9.401 7.047
Shanxi 1.0567 1.2595 8.169 5.926
Western region Shaanxi 0.4482 0.6577 10.487 10.254
Sichuan 0.2035 0.2155 10.605 7.431
Inner Mongolia 1.3581 1.7680 8.873 8.003
Guangxi 0.1933 0.2324 10.206 5.936
Yunnan 0.2809 0.2573 11.748 9.587
Xinjiang 0.5777 0.9934 13.514 10.462
Ningxia 1.1266 1.6701 10.307 8.463
Gansu 0.3252 0.3973 9.343 7.418
Guizhou 0.3792 0.4520 8.275 5.894
Chongqing 0.2804 0.2664 16.741 10.332
Qinghai 0.3341 0.4589 14.871 8.058
  1. Data source: carbon footprint is obtained through IPCC calculations