Skip to main content

Table 5 GWR-estimated results of the influence coefficient of science popularization resources development on the energy consumption carbon footprint in Chinese provincial regions

From: Spatial differences in the influence of science popularization resources development on the energy consumption carbon footprint in provincial regions of China

Region Province 2010 2014
Eastern region Beijing − 0.805 − 0.602
Tianjin − 0.889 − 0.592
Hebei − 1.281 − 0.594
Liaoning − 0.966 − 0.590
Shanghai − 0.819 − 0.516
Jiangsu − 0.789 − 0.538
Zhejiang − 0.842 − 0.506
Fujian − 1.021 − 0.489
Shandong − 0.770 − 0.564
Guangdong − 0.751 − 0.488
Hainan − 0.681 − 0.479
  Mean − 0.874 − 0.542
Central region Shanxi − 0.768 − 0.603
Jilin − 0.795 − 0.605
Heilongjiang − 0.804 − 0.650
Anhui − 0.888 − 0.538
Jiangxi − 0.750 − 0.509
Henan − 0.714 − 0.570
Hubei − 0.718 − 0.557
Hunan − 0.844 − 0.533
  Mean − 0.785 − 0.571
Western region Inner Mongolia − 0.769 − 0.660
Guangxi − 0.785 − 0.528
Chongqing − 0.668 − 0.578
Sichuan − 0.710 − 0.612
Guizhou − 0.674 − 0.561
Yunnan − 0.777 − 0.582
Shaanxi − 0.751 − 0.613
Gansu − 0.644 − 0.689
Qinghai − 0.690 − 0.714
Ningxia − 0.614 − 0.643
Xinjiang − 0.638 − 0.855
  Mean − 0.702 − 0.640
  The overall mean − 0.787 − 0.584