Skip to main content

Table 5 Meta-efficiency scores and thermal power and hydropower rankings in 2013 and 2017

From: Energy efficiency in China: optimization and comparison between hydropower and thermal power

DMU Thermal power Hydropower
2013 2017 2013 2017
Rank Meta score Rank Meta score Rank Meta score Rank Meta score
Beijing 20 0.2716 1 1.3193 5 1.1656 15 0.8217
Tianjin 15 0.3604 14 0.9272
Hebei 14 0.3657 5 1.0226 27 0.8897 27 0.5852
Liaoning 16 0.2951 25 0.8494 16 0.9743 25 0.6311
Shanghai 8 0.4447 9 0.9883
Jiangsu 3 0.5064 2 1.1146 23 0.9368 2 1.3506
Zhejiang 9 0.4363 7 1.0211 8 1.0164 21 0.7283
Fujian 13 0.3853 16 0.9173 9 1.0111 19 0.7633
Shandong 5 0.4928 4 1.0381 28 0.8475 28 0.3363
Guangdong 7 0.4673 10 0.9839 11 0.9867 24 0.6594
Hainan 18 0.2824 23 0.8711 7 1.0234 8 0.9874
Eastern group average 2 0.3916 1 1.0048 2 0.9835 3 0.7626
Shanxi 6 0.4840 22 0.8736 22 0.9426 18 0.7830
Inner Mongolia 4 0.5027 8 1.0055 21 0.9486 26 0.6198
Jilin 28 0.1883 30 0.7584 10 0.9873 20 0.7485
Heilongjiang 26 0.2002 26 0.8346 24 0.9363 16 0.8159
Anhui 12 0.4103 11 0.9719 19 0.9497 22 0.7203
Jiangxi 27 0.1917 6 1.0219 14 0.9769 23 0.6871
Henan 10 0.4310 15 0.9269 13 0.9833 14 0.8528
Hubei 21 0.2426 12 0.9653 6 1.0403 6 1.0184
Hunan 24 0.2094 13 0.9302 15 0.9758 17 0.7878
Guangxi 1 1.8055 20 0.8945 12 0.9867 12 0.9139
Central group average 1 0.4666 2 0.9183 3 0.9727 2 0.7947
Chongqing 25 0.2024 21 0.8771 26 0.9184 13 0.9037
Sichuan 29 0.1721 18 0.8977 4 1.2139 3 1.2117
Guizhou 19 0.2824 27 0.8262 17 0.9552 11 0.9192
Yunnan 30 0.1636 29 0.8037 1 1.6576 1 1.6925
Shaanxi 17 0.2896 17 0.9142 20 0.9487 5 1.0476
Gansu 23 0.2293 24 0.8540 3 1.2182 4 1.0781
Qinghai 22 0.2375 28 0.8192 2 1.4576 9 0.9642
Ningxia 2 0.5602 3 1.0570 18 0.9530 10 0.9460
Xinjiang 11 0.4139 19 0.8973 25 0.9256 7 1.0156
Western group average 3 0.2834 3 0.8829 1 1.1387 1 1.0865
Total mean 0.3842 0.9394 1.0295 0.8782