Skip to main content

Table 6 Technology gap ratio (TGR) and rankings of thermal power and hydropower in 2013 and 2017

From: Energy efficiency in China: optimization and comparison between hydropower and thermal power

DMU Thermal power Hydropower
2013 2017 2013 2017
Rank TGR Rank TGR Rank TGR Rank TGR
Beijing 27 0.2300 10 0.9868 1 1 11 0.9693
Tianjin 18 0.3924 1 1
Hebei 19 0.3785 9 0.9953 1 1 20 0.7903
Liaoning 21 0.3434 1 1 1 1 23 0.7206
Shanghai 13 0.4513 1 1
Jiangsu 15 0.4346 18 0.9346 1 1 17 0.8294
Zhejiang 16 0.4256 7 0.9988 1 1 26 0.6332
Fujian 17 0.4012 1 1 28 0.3171 28 0.2749
Shandong 11 0.4984 8 0.9975 1 1 19 0.7970
Guangdong 12 0.4732 1 1 26 0.6851 25 0.6834
Hainan 22 0.2960 6 0.9999 1 1 24 0.6968
Eastern mean 2 0.3931 1 0.9921 3 0.8891 3 0.7105
Shanxi 1 1 14 0.9621 19 0.9639 22 0.7844
Inner Mongolia 1 1 29 0.7951 25 0.9248 21 0.7852
Jilin 1 1 11 0.9807 18 0.9809 15 0.8479
Heilongjiang 1 1 13 0.9644 17 0.9819 18 0.8262
Anhui 1 1 24 0.8787 21 0.9529 16 0.8346
Jiangxi 1 1 12 0.9784 15 0.9859 13 0.9210
Henan 1 1 20 0.8973 16 0.9858 14 0.8505
Hubei 1 1 17 0.9386 27 0.4717 27 0.4521
Hunan 1 1 16 0.9472 13 0.9908 9 0.9752
Guangxi 10 0.9951 15 0.9586 14 0.9904 10 0.9732
Central mean 1 0.9995 2 0.9301 2 0.9229 2 0.8250
Chongqing 28 0.1988 28 0.8415 23 0.9458 6 0.9969
Sichuan 30 0.1805 26 0.8702 1 1 1 1
Guizhou 24 0.2760 19 0.9073 22 0.9478 7 0.9934
Yunnan 29 0.1834 22 0.8953 1 1 1 1
Shaanxi 23 0.2871 25 0.8775 24 0.9405 12 0.9525
Gansu 26 0.2371 23 0.8943 1 1 8 0.9836
Qinghai 25 0.2432 27 0.8678 1 1 5 0.9971
Ningxia 14 0.4346 21 0.8963 12 0.9982 1 1
Xinjiang 20 0.3764 30 0.7187 20 0.9616 1 1
Western mean 3 0.2686 3 0.8632 1 0.9771 1 0.9915