Skip to main content

Table 8 Analysis of the nonefficiency level of the input–output items of thermal power in 2017 (%)

From: Energy efficiency in China: optimization and comparison between hydropower and thermal power

DMU Hours Labor Energy Installed capacity Generation capacity CO2
Beijing − 83 − 69 − 34 − 53 − 48 0
Tianjin − 57 0 − 15 0 0 − 16
Hebei 0 − 45 − 5 0 − 4 0
Liaoning 0 − 27 − 24 0 5 − 30
Shanghai − 62 0 − 4 − 10 0 − 2
Jiangsu 0 0 − 3 − 15 − 21 0
Zhejiang 0 0 0 − 14 − 4 0
Fujian − 13 0 − 6 0 10 − 8
Shandong 0 − 45 0 − 12 − 7 0
Guangdong 0 − 59 − 3 − 10 0 − 3
Hainan − 77 0 − 21 0 0 − 30
Eastern mean − 27 − 22 − 10 − 10 − 6 − 8
Shanxi − 6 0 − 7 0 19 − 10
Inner Mongolia 0 0 − 32 − 4 − 1 0
Jilin 0 − 34 − 28 0 28 − 36
Heilongjiang 0 − 47 − 15 0 16 − 24
Anhui − 19 0 − 2 0 0 − 6
Jiangxi − 47 − 4 0 0 − 4 0
Henan 0 − 55 0 − 2 13 − 3
Hubei 0 − 39 − 1 − 3 0 − 7
Hunan 0 − 47 − 6 − 12 0 − 15
Guangxi 0 − 46 0 − 25 15 − 8
Central mean − 7 − 27 − 9 − 5 9 − 11
Chongqing − 5 0 − 17 − 21 0 − 28
Sichuan 0 − 78 − 12 − 44 0 − 23
Guizhou − 5 0 − 19 0 18 − 24
Yunnan 0 − 68 0 − 47 40 − 9
Shaanxi 0 0 − 13 0 0 − 19
Gansu 0 − 34 − 11 0 15 − 19
Qinghai − 75 0 − 28 0 3 − 41
Ningxia − 77 0 − 28 − 16 − 11 0
Xinjiang − 24 0 − 15 0 4 − 19
Western mean − 21 − 20 − 16 − 14 8 − 20