Skip to main content

Table 9 Analysis of the nonefficiency level of the input–output items of hydropower in 2017 (%)

From: Energy efficiency in China: optimization and comparison between hydropower and thermal power

DMU Hours Labor Energy Installed capacity Generation capacity
Beijing − 52 − 42 0 0 22
Hebei 0 − 53 0 0 71
Liaoning 0 − 17 0 0 58
Jiangsu − 45 − 80 0 − 72 − 26
Zhejiang 0 − 53 0 − 40 37
Fujian − 22 0 − 19 0 31
Shandong 0 − 80 0 0 197
Guangdong 0 − 69 0 − 26 52
Hainan − 78 0 0 − 29 1
Eastern mean − 22 − 44 − 2 − 19 49
Shanxi 0 − 16 0 0 28
Inner Mongolia 0 − 34 0 − 18 61
Jilin 0 0 0 0 34
Heilongjiang − 61 − 77 0 0 23
Anhui 0 0 0 − 1 39
Jiangxi 0 − 23 0 − 13 46
Henan 0 − 48 0 0 17
Hubei 0 − 27 0 − 1 − 2
Hunan 0 − 31 0 − 3 27
Guangxi − 6 0 0 − 3 9
Central mean − 7 − 26 0 − 4 28
Chongqing − 44 0 0 − 9 11
Sichuan 0 − 51 − 19 − 15 − 17
Guizhou − 25 0 0 − 8 9
Yunnan − 51 0 − 40 − 43 − 41
Shaanxi − 46 − 25 0 0 − 5
Gansu − 61 − 59 0 0 − 7
Qinghai − 74 0 0 − 28 4
Ningxia − 93 − 74 0 0 6
Xinjiang − 17 0 0 − 14 − 2
Western mean − 46 − 23 − 7 − 13 − 5